Chính sách bảo mật

Xử lý nước tổng và Công ty TNHH Mandetra là quản lý, quản lý trang web (sau đây gọi là "trang web này".) Trước khi chúng được sử dụng, chúng ta đọc các Điều khoản và Điều kiện sau Vui lòng sử dụng nếu bạn đồng ý với những điều kiện này.

Và thông tin cá nhân

Trong chính sách bảo mật này, như “thông tin cá nhân” là thông tin về một cá nhân, tên được đưa vào các thông tin, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, hoặc mô tả khác, được cấp số cho hình ảnh hoặc giọng nói hay cơ sở cá nhân, chẳng hạn như E-mail địa chỉ , bạn nói những gì bạn có thể xác định các cá nhân được các biểu tượng biểu tượng khác.

Làm thế nào thu thập thông tin cá nhân

Khi xem dòng máy xử lý nước, bạn nên cần phải sử dụng một số dịch vụ, tên, ngày tháng năm sinh, có một trường hợp mà chúng tôi được phép thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ E-mail. Những mẩu thông tin, phù hợp với tất cả các mục đích của bộ sưu tập sau đây, sẽ được thu thập bằng phương tiện hợp pháp và công bằng. Chủng tộc, dân tộc, gia đình, gia đình, nơi cư trú, tôn giáo, thông tin cá nhân liên quan đến việc gia nhập các quan điểm chính trị và công đoàn lao động, chúng tôi không thu thập và sử dụng nó.

Mục đích để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của Xử lý nước tổng thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân như sau.

 1. (1) Xử lý nước tổng và Mandetra phục vụ chung cho các sản phẩm tại Việt Nam, hoặc phối hợp với các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ, cùng tiến hành với các bên thứ ba hoặc đối tác kinh doanh khác của chiến dịch hiện tại, (sau đây gọi chung là “đối tác kinh doanh”) thông tin về các lô hàng của các sản phẩm để cung cấp thông tin hoặc thông tin chiến dịch hiện tại về các sản phẩm và dịch vụ
 2. (2) để thực hiện việc điều tra, kiểm tra nhằm mục đích phát triển và cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng.
 3. (3) để tạo ra một loại vật liệu thống kê về dịch vụ hay sản phẩm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng.
 4. (4) Để cung cấp thông tin việc làm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng.
 5. (5) để khác để thực hiện việc điều tra, kiểm tra nhằm mục đích phát triển và hoàn thiện chính sách quản lý hoặc chiến lược kinh doanh của Xử lý nước tổng.
 6. (6) sản phẩm xử lý nước và bảng câu hỏi về các sản phẩm liên kết với nó, và cho bạn hướng dẫn cho khách hàng

Đối với việc tiết lộ thông tin của một bên thứ ba

 1. 1. Xử lý nước tổng, ngoại trừ trong trường hợp giảm xuống dưới 2 hoặc 3, sẽ không được tiết lộ mà không cần sự đồng ý của bạn thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 2. 2. Xử lý nước tổng, sau đây là, bạn có thể muốn hợp sử dụng thông tin cá nhân.

  1. (1) Hợp tác người sử dụng: thực hiện các chiến dịch hiện tại trong sự hợp tác với các bên thứ ba hoặc dòng Xử lý nước để cùng thị trường một dòng Xử lý nước và các hàng hóa hoặc dịch vụ của bên thứ ba đối tác kinh doanh khác, Mandetra và các đối tác kinh doanh để phát triển sản phẩm
  2. (2) sử dụng mục dữ liệu cá nhân để được chia sẻ
   • Tên
   • Địa chỉ (bao gồm cả mã zip)
   • Giới tính và tuổi tác
   • số điện thoại
   • địa chỉ email
   • Số khách hàng Xử lý nước cao cấp
   • Nếu nó là hàng của bạn với số của bạn đăng ký sản phẩm
   • Trang web này, đặt hàng, tên sản phẩm và số lượng mà bạn có thể nhận ra chúng
  3. (3) Mục đích của việc sử dụng chung Xử lý nước tổng và thông tin về các lô hàng của các sản phẩm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng, để cung cấp thông tin hoặc chiến dịch thông tin về các sản phẩm và dịch vụ. Để thực hiện nghiên cứu với mục đích phát triển và cải thiện các dịch vụ hoặc sản phẩm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng. Để tạo ra một loại vật liệu thống kê về dịch vụ hay sản phẩm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng. Để cung cấp thông tin việc làm của các đối tác kinh doanh của Xử lý nước tổng, trật tự khác để thực hiện việc điều tra, kiểm tra nhằm mục đích phát triển và hoàn thiện chính sách quản lý hoặc chiến lược kinh doanh của các dòng Xử lý nước tổng.
 3. 3. Xử lý nước tổng, có thể muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp sau đây.

  1. (1) Nếu việc tiết lộ các thông tin được yêu cầu của pháp luật
  2. (2) cuộc sống của con người, nếu đã xác định rằng có một nhu cầu cho các bảo vệ của cơ thể hoặc tài sản
  3. (3) Nếu nước của các tổ chức hoặc chính quyền địa phương hoặc Xử lý nước tổng và đặc biệt là có một nhu cầu cho lợi ích công cộng khác để hợp tác với một người đã nhận được hoa hồng để thực hiện các văn phòng quy định của pháp luật và các quy định đã xác định
  4. (4) Nếu Xử lý nước tổng là cần thiết để đảm bảo quyền lợi của khách hàng
  5. (5) Nếu bạn muốn ủy thác cho việc xử lý các thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho các hoạt động kinh doanh

Sửa và xóa bỏ các thông tin cá nhân

 1. 1. Khách hàng dựa trên các thủ tục quy định của xử lý nước tổng, bạn có thể làm những tuyên bố sau đây.

  1. (1) để đảm bảo rằng thông tin cá nhân tự tổ chức bởi các dòng Xử lý nước không có trong các thông tin sai
  2. (2) Nếu các thông tin cá nhân tự tổ chức bởi các dòng máy lọc nước là các thông tin sai, sửa hoặc xóa nó
 2. 2. Nếu chúng tôi xác định tính đúng đắn của việc sửa hoặc xóa thông tin cá nhân được quy định tại các khoản trên (2), không chậm trễ, thông báo cho khách hàng.

Bảo mật thông tin cá nhân

Trong Xử lý nước tổng, sự mất mát do truy cập trái phép thông tin cá nhân, phá hoại, làm giả, chống lại các nguy cơ rò rỉ như vậy, nhưng chúng ta có các biện pháp an toàn hợp lý và chặt chẽ, ngươi do xử lý nước tổng, chẳng hạn như những lý do sau đây buộc các sự kiện mất thông tin cá nhân mà gây ra sự phá hủy, giả mạo, về rò rỉ, vv, bởi vì trong dòng xử lý nước không thể giả định trách nhiệm, xin lưu ý.

 • (1) Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân trên Internet bởi bất cứ ai có thể truy cập hình thức
 • (2) Nếu bạn tiết lộ thông tin cá nhân trong các trang web khác với Xử lý nước tổng.
 • (3) Nếu các thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng việc sử dụng một mật khẩu trong quản lý của vụ án hoặc thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ từ các thiết bị đầu cuối như một nguyên nhân rò rỉ
 • (4) cho các trường hợp địa chỉ e-mail mà bạn đã nhập vào mẫu đơn khác nhau là sai (trong một loạt các hình thức ứng dụng được yêu cầu xác nhận các nội dung của khách hàng, một cơ chế để tự động phân phối các ứng dụng thông tin đến địa chỉ e-mail đã đăng ký đã trở thành. ngay cả trong này cho địa chỉ sai e-mail, thông tin ứng dụng cho các địa chỉ e-mail sẽ được tự động chuyển giao.)

Về an ninh

 1. 1. tại thời điểm truyền tải dữ liệu trong một trang web đăng ký xảy ra các thông tin cá nhân, SSL (Secure Socket Layer), được sử dụng như một tiêu chuẩn bảo mật trong ngành công nghiệp, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa.

Thay đổi chính sách bảo mật

 1. 1. Nội dung của chính sách bảo mật có thể thay đổi mà không thông báo cho khách hàng.
 2. 2. Đối với các hậu thay đổi chính sách bảo mật, ngoại trừ trường hợp của xử lý nước tổng quy định cụ thể khác, và có hiệu lực từ thời điểm đó đã được đăng trên các trang web của các dòng Xử lý nước tổng hoặc nhiều hơn.

Yêu cầu hợp tác với khách hàng của chúng tôi

Nếu e-mail có chứa thông tin cá nhân được cung cấp trong trang web này là như sau.

Các e-mail tại thời điểm này, bao gồm cả việc đăng ký đến địa chỉ e-mail đã được nhập vào tại thời điểm nội dung ứng dụng (thông tin cá nhân) sẽ được chuyển giao. Mặc dù các trường hợp đó đã là một sai lầm để nhập địa chỉ e-mail, e-mail có chứa các thông tin cá nhân đến địa chỉ e-mail sẽ được chuyển giao. Hầu hết có thể sẽ là một lỗi-mail, nhưng nếu bạn thực hiện một địa chỉ e-mail sai lầm có thực sự tồn tại, địa chỉ e-mail trong nội dung đăng ký (bao gồm cả thông tin cá nhân) được truyền đi, thông tin cá nhân có thể bị rò rỉ. Cảm ơn bạn quan tâm xin vui lòng bạn như khi đầu vào địa chỉ e-mail.

 • Kiểm tra các nội dung của thời gian đó trên trang web này đã đặt hàng các sản phẩm, hoặc xác nhận thứ tự của e-mail
 • Nó được đặt hàng các sản phẩm trên trang web này, e-mail để xác nhận hoặc xác nhận nội dung của vụ án đã bị hủy
 • E-mail cho vào xác nhận trang web của chúng tôi trong những nội dung của việc đăng ký thông tin khách hàng, bao gồm cả việc đăng ký sản phẩm, hoặc để xác nhận
 • Xử lý nước tổng chúng tôi bằng cách xử lý các cửa hàng, vận chuyển đến khách hàng đó tại thời điểm đăng ký bưu thiếp đã bạn gửi thư thông báo hoàn thành đăng ký cho sản phẩm bạn đã mua e-mail
 • Thay đổi thông tin của bạn trên trang web này, xác nhận khi chúng được xóa, e-mail để xác nhận
 • E-mail sẽ được giao tự động để xác nhận nội dung đăng ký khi nó được Theo dõi e-mail trên tạp chí
 • E-mail sẽ được giao tự động để xác nhận nội dung đăng ký đã được gửi khi các chiến dịch hiện tại, và tương tự được tổ chức

Giới thiệu về cookie (Cookie) và đăng nhập thông tin, vv

 1. 1. Khi sử dụng các trang web của các dòng Xử lý nước tổng, “cookies (Cookie)” các lệnh của khách hàng (sau đây gọi là “cookies”.) Bạn có thể muốn sử dụng. Một cookie, gửi dữ liệu lưu trữ vào máy tính của bạn, rằng cơ chế để có thể cung cấp một nội dung được tối ưu hóa cho mỗi khách hàng, bởi vì khách hàng của chúng tôi có được sử dụng hiệu quả các trang web của Xử lý nước cao cấp đó là những gì bạn cần. Ngoài ra, bạn sẽ có thể xác định máy tính của bạn bằng cookie, nhưng bạn không thể xác định cá nhân bạn.
  Ngoài ra, hầu hết các trình duyệt khách hàng sẽ sử dụng (phần mềm duyệt web) là, để chấp nhận các cookie đã được đặt trước. Nó cũng có thể thiết lập để từ chối cookie trên mặt của bạn, nhưng điều này bởi bạn có thể không có thể sử dụng đầy đủ các dịch vụ của trang web Xử lý nước tổng, hãy hiểu nó.
 2. 2. Xử lý nước tổng, khách hàng là các thông tin cookie thu được bằng cách sử dụng của bạn của trang web của dòng nước ngọt, cùng với thông tin cá nhân của bạn mà xử lý nước tổng được tổ chức, do sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng bạn có thể được yêu cầu.
 3. 3. Các trang web Xử lý nước tổng có chứa các liên kết đến các trang web mà các công ty khác đang quản lý.liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân của bạn bởi các trang web mà các công ty khác để quản lý, nó sẽ được bên ngoài phạm vi trách nhiệm của các trang web của Xử lý nước tổng, hãy kiểm tra các tiêu chuẩn xử lý thông tin cá nhân của mỗi điểm đến quản lý trang web. Cần lưu ý, Xử lý nước cao cấp miễn là không có sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi không chia sẻ nó với những người khác, thông tin cá nhân của bạn trong những điểm liên kết.
 4. 4. Xử lý nước tổng, chúng tôi sử dụng Google Analytics để xem trạng thái của quyền truy cập vào các trang web của xử lý nước tổng. Trong Google Analytics để thu thập các bản ghi không chứa thông tin nhận dạng các tập tin cookie sử dụng cá nhân (Cookie). Cần lưu ý rằng các bản ghi được thu thập sẽ được quản lý dựa trên chính sách bảo mật của Google. Đối với Google Analytics, và vui lòng tham khảo sau đây về chính sách bảo mật của Google.
  Chính sách bảo mật – Trung tâm Bảo mật Google
  mua lại đăng nhập thông tin, thống kê và phân tích sử dụng của bạn của trang web xử lý nước tổng, cũng, cùng với các thông tin đăng nhập với thông tin cá nhân của bạn, hàng hóa xử lý nước tổng hoặc các dịch vụ, cải thiện sự tiện lợi, để cung cấp cho người sử dụng để quảng cáo thích hợp, nó sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng thông tin cá nhân của những dòng Xử lý nước tổng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ không được sử dụng cho các nhiệm vụ như các nguyên nhân trong trường hợp của bất kỳ vấn đề.